Afternoon delight

Photo: Keoki Saguibo

Follow Keoki on Instagram @photokeoki

No comments